tma等各社cos番号

tma等各社cos番号

若不渴,外有微热者,去人参加桂枝三两,温服微汗愈。又岂可云下之而柴胡证不罢者复与柴胡汤乎?

少腹者,膀胱之室也。 所以阳明多有热越之证,谓胃中津液随热而尽越于外,汗出不止耳。

所以然者,本有宿食故也,宜大承气汤。更佐白术以培土,芍药以平木,茯苓以伐水,水伐火自旺,旺则阴翳消,木平土益安,安则水有制,制则生化,此诚万全之术也。

惟其表不解,而又加之心下有水气,则非二汤所能发散,必以小青龙汤,始可祛除表里之邪气尔。故于生姜泻心汤方中,去芩、连、干姜,以病解无寒热之邪也。

 又曰∶虽从太阳例治,但既云阳明病,仲景法还宜用桂枝阳明病,脉浮,无汗而喘者,发汗则愈,宜麻黄汤。程知曰∶此驱湿除热法也。

 脉弦细,少阳之脉也。汗后身疼痛,是荣卫虚而不和也,故以桂枝汤调和其荣卫。

Leave a Reply